UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Vesistön kunnostaminen 

Haastateltava:Martti Lautala, Hämeen ELY-keskus

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle
Martti Lautala, Hämeen ELY-keskus

Vesistön kunnostaminen 

kestävä metsätalous

Ennallistaminen parantaa virtavesissä elävän lajiston elinoloja.

Vesistöreitin kunnostamiseen voi liittyä useita erilaisia tavoitteita ja hankkeiden laajuus vaihtelee. Monimuotoisuuden näkökulmasta vesiuoman palauttaminen alkuperäiseen tilaansa on usein pätevä keino edistää alueelle luontaista biodiversiteettiä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi puron juoksun palauttamista alkuperäiseen uomaansa tai luonnollisten elementtien, kuten kivien, lisäämistä uomaan luontaisen virtauksen ja vesielinympäristöjen aikaansaamiseksi. Vaelluskalojen käyttämiä vesireittejä voidaan parantaa poistamalla vaellusesteitä tai rakentamalla kalan nousun mahdollistamia kalateitä.

Hydrologiset tekijät, kuten vedenpinnan taso, virtausnopeus ja veden laatu ovat keskeisiä niin luonnon kuin ihmisen näkökulmasta. Veden määrällä ja laadulla on merkittävä vaikutus vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksiin, kuten vapaa-ajan kalastukseen ja melontaan. Vuotuinen vedenpinnan vaihtelu vaikuttaa vesistöjen ranta-alueiden käyttöön. Monimuotoisuuden lisäksi nämä ovat usein keskeisiä tekijöitä, kun suunnitellaan vesistöjen kunnostamishankkeita.

Vesistöjen sääntely on monesti herkkä aihepiiri, koska vesistöihin kohdentuu paljon erilaisia arvoja. Sopiva veden pinnan taso on tärkeää ranta-alueiden asukkaille, viljelijöille ja metsänomistajille sekä infrastruktuurin kannalta. Kun vesien säännöstelyyn liittyviä päätöksiä tehdään, tulee asiaa arvioida monelta eri kantilta. Hyvä ratkaisu tasapainottaa toisinaan ristiriitaisetkin tarpeet. Viranomaisten rooli ja vahva sidosryhmien osallistaminen on tässä oleellista.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit