UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Taimikonhoito

Haastateltava:Jaakko Eronen, Hämeen Metsätyö Oy

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle
Jaakko Eronen, Hämeen Metsätyö Oy

Taimikonhoito

kestävä metsätalous

Taimikonhoito on tärkeää metsän hyvän kasvun kannalta.

Taimikolla tarkoitetaan nuorta metsikköä, josta ei vielä voida korjata ainespuuta. Taimikon hyvinvoinnilla on merkittävä vaikutus metsikön myöhempään kehitykseen. Taimikonhoito onkin investointi, joka kannattaa. Se tuo tulevina vuosikymmeninä tuloja hyväkasvuisen ja tuottavan metsikön muodossa.

Perkaus on ensimmäinen taimikonhoitotoimenpide. Kuusi- ja mäntytaimikoissa tämä tehdään kun puusto on iältään kolmesta kuuteen vuotta ja noin metrin pituista. Suhteellisen hitaasti kasvavat havupuut ovat kehityksensä alkuvaiheessa vaarassa jäädä nopeakasvuisempien lehtipuiden ja muun kasvillisuuden jalkoihin. Perkaus on tärkeää, jotta varmistetaan taimikon kasvukyky ja viljelytaimien eloon jääminen mahdollisimman suurelta osin.

Perkauksen jälkeen seuraava toimenpide on taimikon harvennus. Tämä tapahtuu yleensä puuston ollessa pituudeltaan kolmesta viiteen metriä. Työvaiheen tavoitteena on luoda tiheydeltään sellainen taimikko, jota voidaan kasvattaa ensiharvennukseen saakka. Kasvunsa ensimmäisinä vuosina viljellyt taimet saavat seurakseen luontaisesti syntyneitä taimia ja taimikon hehtaarikohtainen runkoluku on usein useita tuhansia. Taimikon harvennuksessa runkolukua vähennetään reilusti, jotta kasvatettavien puiden kasvu voidaan varmistaa. Lopputuloksena tavoitellaan oikean tiheyksistä, sekapuustoista metsikköä, jonka runkoluvusta vähintään 20 prosenttia on lehtipuita.

Taimikonperkaus voidaan tehdä manuaalisesti raivaussahalla tai koneellisesti käyttämällä tähän tarkoitukseen suunniteltua kitkentäkonetta. Taimikon harvennus toteutetaan aina manuaalisesti.

Taimikonhoidon oikea ajoitus on erittäin tärkeää metsikön kasvukunnon kannalta. Vaikutukset ulottuvat koko metsikön kiertoajalle. Oikea-aikainen taimikonhoito mahdollistaa aikaisemman ensiharvennuksen. Hyvällä taimikonhoidolla huolehditaan metsänuudistamisessa uuteen puustoon tehdystä investoinnista ja alennetaan metsänhoidon kustannuksia.

Arvokkaat elinympäristöt, vesistöjen suojavyöhykkeet ja muut suojelukohteet ovat metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolella, joten niitä ei käsitellä. Taimikonhoidon yhteydessä metsien monimuotoisuutta edistetään riistatiheiköillä, jättämällä säästöpuuryhmät ja lahopuiden välittömät lähiympäristöt käsittelemättä ja säästämällä harvalukuisia puulajeja.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit