UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Rantametsä

Haastateltava:Timo Lehesvirta, UPM

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle
Timo Lehesvirta, UPM

Rantametsä

avainbiotoopit

Rantametsät tuottavat monenlaisia hyötyjä.

Rantametsillä tarkoitetaan vesistöjen ja pienvesien reunoilla kasvavia metsiä. Metsätaloudessa rantametsillä viitataan myös vesien varsille jätettäviin puustoisiin suojavyöhykkeisiin. Rantametsät ovat tärkeitä monessakin mielessä: niillä on merkitystä biologisen monimuotoisuuden kannalta, ne puhdistavat vettä sitomalla pintavalumia ja ne ovat maiseman kannalta merkittäviä.

Rantametsien merkitys monimuotoisuudelle johtuu niiden erityisistä kasvuolosuhteista. Kostea maaperä ja mikroilmasto ovat keskeisiä olosuhdetekijöitä. Veden vaikutus kasvupaikan olosuhteisiin on suurinta rannan tuntumassa ja heikkenee kauemmas rantaviivasta mentäessä. Puuston ja pintakasvillisuuden rakenne muuttuu riippuen etäisyydestä veteen. Joissakin rantametsissä, kuten jyrkissä kalliorinteissä, tällaista selvää vaihettumista ei kuitenkaan ole.

Rantametsät ovat usein puulajistoltaan vaihtelevia. Lehtipuulajisto on keskimääräistä monipuolisempi. Rantametsissä tavataan esimerkiksi hieskoivua, harmaaleppää ja tervaleppää, erilaisia pajuja sekä haapaa. Rantametsien pintakasvillisuudessa esiintyy muun muassa suosammalia, kortteita ja sanikkaisia.

Paitsi elinympäristönä, rantametsät ovat tärkeitä myös veden kiertoon liittyvien vaikutustensa kannalta. Vesistöjen varsien puusto ja pintakasvillisuus pidättää ja suodattaa pintavalumia ennen kuin valumavedet kulkeutuvat vesistöön. Kasvillisuus sitoo ravinteita sekä kiintoainesta. Rantametsillä on siten vesiensuojelullinen tehtävä.

Järvien ja metsien vaihteleva mosaiikki on Suomen tunnetuinta kansallismaisemaa. Rantametsät ovat sen oleellisia rakenneosia ja siten maisemallisesti tärkeitä. Puuntuotannollisesti rantametsät ovat usein vähempiarvoisia kasvuolosuhteista johtuen. Rantametsien säästäminen on siten taloudellisestikin järkevä tapa huolehtia monista muista metsän tuottamista arvoista.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit