UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Puro

Haastateltava:Matti Maajärvi, UPM

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle
Matti Maajärvi, UPM

Puro

avainbiotoopit

Purot ovat pienvesiä, joilla on monta tehtävää.

Purot ovat jokia pienempiä, vesistöjen latvaosien virtavesiä. Määritelmän mukaan purojen valuma-alue on 10-100 km2, mutta myös tätä pienemmät vesistöt, joissa on jatkuva veden virtaus ja kaloja, lasketaan puroiksi. Purot saavat alkunsa paikoista, johon valumavesi kerääntyy pinnanmuotojen vaikutuksesta. Purot voivat syntyä myös lähteistä tai olla järvien ja lampien välisiä lasku-uomia.

Luonnontilaisen puron tunnusmerkkejä ovat purouoman mutkittelevuus ja virtausnopeuden sekä syvyyden vaihtelu. Itse purouoma on omanlaisensa vesiluontotyyppi, jossa tavataan virtavesiin erikoistunutta vesieliöstöä. Puroissa metsä- ja vesiluonnon piirteet yhdistyvät luoden erityislaatuisen elinympäristön: purouomaan päätyvä puiden karike on ravintoa esimerkiksi purojen pohjaeliöstölle ja purouoman reunoilla esiintyy kasvilajistoa, joka vaatii virtaavan veden läsnäoloa.

Vesistöt ja pienvedet vaikuttavat lähiympäristönsä olosuhteisiin. Maaperän ja pienilmaston kosteus saa aikaan muusta metsäluonnosta poikkeavan pintakasvillisuuden. Purojen varsien metsät sisältävät usein monimuotoisuuden kannalta merkittäviä rakennepiirteitä, kuten harvalukuisia lehtipuulajeja ja lahopuuta. Veden vaikutus näkyy puulajisuhteiden lisäksi puronvarsien pohjakasvillisuudessa.

Purot lähiympäristöineen ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Ne tuottavat myös monipuolisen joukon erilaisia metsäluonnon ekosysteemipalveluita. Puroilla on suuri merkitys veden kiertokulussa. Ne kuljettavat metsien ylimääräisen pintaveden kohti suurempia vesistöjä. Purot koetaan yleisesti kauniiksi luontokohteiksi ja ne ovat tärkeitä metsien virkistyskäytön kannalta. Veden laadun ja puroihin liittyvän luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi purojen varsille jätetään metsätaloustoimenpiteissä käsittelemätön suojavyöhyke.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit