UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Metsien suojelu

Haastateltava:Timo Lehesvirta, UPM

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle
Timo Lehesvirta, UPM

Metsien suojelu

kestävä metsätalous

Arvokkaimmat luontokohteet on suojeltu.

Metsät ovat täynnä elämää. Suomen kaltaisessa metsäisessä maassa merkittävä osa luonnon monimuotoisuudesta kytkeytyy metsiin. Monimuotoisuuden turvaaminen on osa nykyaikaisen metsätalouden ohjeistoa ja käytännön toimintaa. Tämän lisäksi tarvitaan myös suojelualueita, jotta tärkeimpien luonnonarvojen ja häiriötöntä elinympäristöä vaativien lajien säilyminen voidaan turvata.

Metsien suojelukeinot perustuvat lainsäädäntöön, metsäsertifiointiin ja vapaaehtoiseen suojeluun. Lakiperusteinen suojelu asettaa suojelun perustason, joka koostuu kansainvälisistä sopimuksista, kansallisista suojeluohjelmista sekä luontotyyppien, arvokkaiden elinympäristöjen ja lajien suojelusta. Avoimessa sidosryhmäprosessissa muodostetut metsäsertifiointistandardit määrittelevät lisäksi joukon tärkeitä, suojeltavia elinympäristötyyppejä. Vapaaehtoiset suojelukeinot ovat luonnonsuojelun yleisen hyväksyttävyyden kannalta tärkeitä. Suomessa on saatu erinomaisia kokemuksia vapaaehtoisesta metsien suojelusta valtiovetoisen METSO-ohjelman kautta. Metsänomistaja voi tarjota omien metsiensä luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita suojeluun ja saada taloudellisen kompensaation suojeluratkaisustaan.

Suojelualueiden koko vaihtelee satojen neliökilometrien kansallispuistoista alle hehtaarin kokoisiin avainbiotooppeihin. Suurilla, yleensä valtion omistamilla suojelualueilla on luonnonsuojelun lisäksi usein merkitystä myös virkistyskäytön ja luontomatkailun näkökulmasta. Yksityismetsien suojelualueet painottuvat pienialaisempiin kohteisiin. Molempia elementtejä tarvitaan riittävän kattavan suojelualueverkoston muodostamiseksi. Tällä mahdollistetaan ekologinen dynamiikka eri suojelualueiden ja niillä elävien metsälajien populaatioiden välillä.

Metsien suojelussa sekä ekologisen että taloudellisen tehokkuuden kannalta on tärkeää, että suojelutoimet kohdentuvat oikein, suojeluarvoja sisältäville alueille. Suojelualueiden järkevällä sijoittamisella voidaan tehostaa niiden vaikuttavuutta. Tämä edellyttää hyvää suunnittelua, jotta eri taustatekijöihin pohjautuvat suojeluratkaisut toimisivat mahdollisimman hyvin kokonaisuutta palvellen. Tarkoituksenmukaiset suojelutoimet ovat avain myös metsien monien eri arvojen onnistuneeseen yhteensovittamiseen.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit