UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
Suomi

Lehtipuuosuuden lisääminen

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Lehtipuuosuuden lisääminen

kestävä metsätalous

Lehtipuusekoituksesta on monia hyötyjä havupuuvaltaisissa metsissä.

Luontaiset puulajit ovat metsäluonnon monimuotoisuuden perusta. Ne myös kasvavat hyvin, sillä ne ovat sopeutuneet elämään leviämisalueellaan vallitsevissa olosuhteissa. Suomi sijaitsee boreaalisella metsäkasvillisuusvyöhykkeellä ja siten metsämme ovat luonnostaan havupuuvaltaisia. Lisäksi menneiden vuosikymmenten metsienkäsittely on vähentänyt lehtipuiden osuutta maamme metsissä.

Metsän kasvattaminen sekametsänä tuo monia hyötyjä. Useammasta puulajista koostuvat metsät ovat vastustuskykyisempiä erilaisia tuhoja vastaan ja ne ylläpitävät paremmin luonnon monimuotoisuutta kuin yhden puulajin metsät. Lisäksi havupuuvaltaisissa metsissä lehtipuusekoitus parantaa maaperän ravinnetaloutta ja siten puiden kasvua. Sekametsät myös sopeutuvat paremmin ilmastonmuutokseen tuomiin muuttuviin olosuhteisiin.

UPM:llä on tavoitteena lisätä metsiensä lehtipuuosuutta siten, että 20% metsien runkotilavuudesta koostuu koivusta ja muista lehtipuista. Lehtipuiden osuutta lisätään jättämällä aiempaa enemmin lehtipuita mänty- ja kuusivaltaisiin metsiin taimikonhoitotoimenpiteiden ja harvennusten yhteydessä. Lisäksi koivun uudistamista lisätään sellaisilla kasvupaikoilla, jotka soveltuvat koivulle.

Rauduskoivu (Betula pendula) ja hieskoivu (Betula pubescens) ovat yleisimmät lehtipuulajimme ja ne ovat myös teollisuudelle tärkeää raaka-ainetta. Harvalukuisemmilla lehtipuilla, kuten haapa (Populus tremula), raita (Salix caprea), pihlaja (Sorbus aucuparia), harmaaleppä (Alnus incana), tervaleppä (Alnus glutinosa) ja jalot lehtipuut, ei ole laajaa teollista käyttöä mutta ne ovat tärkeitä monimuotoisuudelle. On paljon lajeja, jotka ovat erikoistuneet elämään juuri tietyn puulajin yhteydessä. Säästämällä monipuolisesti harvalukuisia puulajeja taimikko- ja harvennusvaiheen metsissä ja valitsemalla niitä säästöpuiksi uudistushakkuun yhteydessä voidaan turvata näihin puulajeihin sidoksissa olevien lajien monimuotoisuutta.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit