UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
Suomi

Kuukkelireviirin suojelu

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Kuukkelireviirin suojelu

kestävä metsätalous

Kuukkelimetsissä yhdistyy suojelu ja metsätalous.

Luonnonhoitotoimet ovat osa kestävän metsätalouden normaalia toimintaa. Niillä turvataan metsien monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden olemassaolo esimerkiksi lahopuu säästämällä ja metsiä monipuulajisina kasvattamalla. Erityiskohteilla, kuten kuukkelin (Perisoreus infaustus) reviireillä ja petolintujen pesäpuiden läheisyydessä toimittaessa, tarvitaan kohteelle ja lajeille soveltuvia metsänkäsittelytapoja. Tällöin toimenpiteiden suunnittelun lähtökohtana on edistää näiden lajien elinympäristövaatimuksia erilaisin metsänkäsittely- ja suojeluratkaisuin. Samalla voidaan toteuttaa metsätaloutta taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Kuukkeli vaatii elinympäristöltään sopivaa peitteisyyttä ja kuusialikasvosta. Kangasmetsien ja soiden väliset vaihettumisvyöhykkeet ovat sille tärkeitä kohteita. Kuukkelireviireillä metsänkäsittelyssä painotetaan peitteisen metsätalouden menetelmiä kuten pienaukkohakkuita ja jatkuvaa kasvatusta, säästetään vaihettumisvyöhykkeiden puuston erirakenteisuus ja suojellaan reviirien ydinalueet. Lisäksi soveltuvilla kohteilla, kuten tällä UPM:n tilalla Heinävedellä, voidaan tehdä myös soiden ennallistamista, jossa palautetaan suoekosysteemin vesitalous takaisin kohti luonnontilaa. Ennallistamistoimet tukevat paitsi kuukkelin elinympäristöä, myös suoluonnon monimuotoisuutta laajemminkin.

Talousmetsien luonnonhoidon käytäntöjen kehittäminen edellyttää yhteistyötä metsäalan ja luonnonsuojelun asiantuntijoiden kesken. Suomessa kuukkelimetsien käsittelyohjeet on valmisteltu laajapohjaisessa METSO-yhteistoimintaverkostossa. Onnistuneeseen lopputulokseen on päästy avoimella ja rakentavalla keskustelulla eri osapuolten kesken. Tällaisissa hankkeissa syntyviä yleisiä periaatteita ja ohjeita sovelletaan kohdetasolla tekemällä perinpohjainen suunnittelutyö ja kouluttamalla toimenpiteiden käytännön toteuttajat.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit