UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Energiapuun korjuu

Haastateltava:Jarkko Kallio, Metsäkonepalvelu Oy

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle
Jarkko Kallio, Metsäkonepalvelu Oy

Energiapuun korjuu

kestävä metsätalous

Metsät ovat uusiutuvan energian lähde.

Energiapuulla tarkoitetaan metsistä kerättyä puubiomassaa, jota käytetään energian tuotantoon voimalaitoksissa. Puubiomassan käyttö energiantuotannossa on tärkeä elementti uusiutuvien energianlähteiden valikoimassa. Energiapuulla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Vastuullisesti hankitulla energiapuulla on paikkansa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Energiakäyttöön kerätään hakkuutähteitä, eli oksia ja latvuksia, sekä kantoja. Energiapuun korjuu ajoittuu päätehakkuun ja metsänuudistamistoimien väliin. Ainespuuta, jota voidaan käyttää teollisuuden raaka-aineena, ei käytetä energiapuuksi. Energiapuun korjuu lisää korjatun puun käyttöastetta ja puun käytön materiaalitehokkuutta.

Energiapuun korjuukohteet valitaan kohteen ominaisuuksiin perustuen. Energiapuuta ei korjata karuilta kasvupaikoilta, vaan energiapuun hankinta suunnataan rehevämmille maille, joiden ravinnetalous on kunnossa. Kantojen korjuukohteille on muitakin kriteerejä maaperän ravinteisuuden lisäksi. Kantoja ei korjata tärkeiltä pohjavesialueilta eikä jyrkistä rinteistä. Näin toimien huolehditaan vesien laadusta ja ehkäistään maaperän eroosiota.

Energiapuun korjuussa kaikkia hakkuutähteitä tai kantoja ei korjata pois. Vähintään kolmannes hakkuutähteistä jätetään hakkuualalle tasaisesti jakautuneena. Tämä ylläpitää maaperän ravinnetaloutta ja edistää myös luonnon monimuotoisuutta. Pieniläpimittainen lahoava puu ja lahoavat kannot ovat monelle lajille elinympäristö jossakin niiden elinkierron vaiheessa.

Hakkuutähteitä kuivatetaan ensin hakkuualalla ennen kuin ne kerätään energiapuuksi. Kuivatuksen tarkoituksena on, että runsaasti ravinteita sisältävät neulaset karisevat ja ravinteet jäävät siten metsään. Hakkuutähteiden korjaaminen kuivana kannattaa myös siksi, että kuivassa biomassassa on enemmän energiasisältöä yksikköä kohden. Hakkuutähteitä ja kantoja kuivataan vielä tienvarsivarastossa ennen niiden kuljettamista voimalaitoksille. Mitä kuivempaa biomassa on, sitä paremmin se puhdistuu maa-aineksista ja tämä parantaa energiantuotosta polttoprosessissa.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit